Zaproszenie do złożenia oferty

remonty minZAPRASZAMY do złożenia oferty na wykonanie izolacji pionowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Portowa 8 w Braniewie:

Rodzaj zamówienia: robota budowlana

Rodzaj przetargu: zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia: ”Remont opasek, cokołu oraz izolacja pionowa ścian piwnic, iniekcja ścian piwnicznych budynku mieszkalnego, wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Portowa 8 w Braniewie”.

 

Termin realizacji: III/IV kw. 2018r. oraz II/III kw. 2019r.

Miejsce realizacji: ul. Portowa 8 w Braniewie

Osoba up. do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Krzywiec zarządca nieruchomości, tel. 55 221 17 85; +48 728 727 217;

Kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Remont obejmuje (skrócony opis) :

 1. remont studni przyokiennych zgodnie z załączonym przedmiarem (zał. nr. 1) .
 2. remont cokołu zgodnie z załączonym przedmiarem (zał. nr. 1).  
 3. wykonanie opaski z kostki polbruk  zgodnie z załączonym przedmiarem (zał. nr. 1).
 4. wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic zgodnie z załączonym przedmiarem (zał. nr. 1)  
 5. wykonanie iniekcji ścian piwnicznych zgodnie z załączonym przedmiarem (zał. nr. 1)  

Warunki :

 1. OFERENCI MUSZĄ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
 • ZREALIZOWALI W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT ROBOTY ODPOWIADAJĄCE SWOIM RODZAJEM ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 • UDZIELĄ CO NAJMNIEJ 60-CIO MIESIĘCZNEJ GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY
 • ZŁOŻĄ OŚWIADCZENIE, ŻE ZAPOZNALI SIĘ Z WARUNKAMI WSKAZANYMI W ZAPROSZENIU – ZAŁACZNIK NR.1.
 • INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, KTÓRE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W OGŁOSZENIU;
 • Oferent jest zobowiązany przedstawić minimum 2 referencje za wykonane roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
 • Oferent przedstawi oświadczenie dotyczące udzielanej gwarancji oraz oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC zgodnie z umową.
 • Oferent złoży oświadczenie, że zapoznał się z warunkami wskazanymi w zaproszeniu .
 1. POZOSTAŁE WYMOGI
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  2. Oferta winna zawierać informacje o możliwym terminie rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót.
  3. Cena brutto oferty podana przez Oferenta musi wynikać z kalkulacji ofertowej opracowanych metodą szczegółową. Złożenie oferty niezgodnej z przedstawionym załącznikiem nr 1 będzie skutkowało wezwaniem Oferenta do przedłożenia prawidłowej oferty z kalkulacją kosztu z wymiarami podanymi w załączniku nr 1. Nie przedłożenie pomimo wezwania prawidłowej oferty, zostanie uznane, jako uchylenie się Oferenta i traktowane będzie, jako rezygnacja z udziału w postępowaniu.
  4. Oferty należy składać osobiście (w zamkniętych kopertach w siedzibie spółki), za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby kontaktowej.
  5. Oferta musi spełniać warunki określone w ogłoszeniu.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

KRYTERIA WYBORU : Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY - 60 DNI.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZAPŁATA ZA WYKONANIE ZADANIA NASTĄPI JEDNORAZOWO W CIĄGU 30 DNI PO PROTOKOLARNYM BEZUSTERKOWYM ODBIORZE ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA:

 • remont studni przyokiennych zgodnie z załączonym przedmiarem (zał. nr. 1) .
 • remont cokołu zgodnie z załączonym przedmiarem (zał. nr. 1).
 • wykonanie opaski z kostki polbruk zgodnie z załączonym przedmiarem (zał. nr. 1).
 • wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic zgodnie z załączonym przedmiarem (zał. nr. 1)
 • wykonanie iniekcji ścian piwnicznych zgodnie z załączonym przedmiarem (zał. nr. 1)
  1. Dokumenty składane w imieniu oferenta muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta tj. przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym.
  2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, w ogłoszeniu i dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

Miejsce składania ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty: ZiA.N. „DOM”    ul. Gdańska 20 w Braniewie

Termin składania ofert: do dnia 10.07.2018r. do godz. 11.00

Miejsce otwarcia ofert: ZiA.N. „DOM” ul. Gdańska 20, 14-500 Braniewo

Termin otwarcia ofert: 15.06.2018r. godz. 10.30

Braniewo, dnia 30.05.2018r.

Załączniki:

documowa_zalacznik.doc

jpgPrzedmiar cz 1

jpgPrzedmiar cz 2

jpgPrzedmiar cz 3